A Like Company Kft. Általános Szerződési Feltételei

Érvényes: 2023. január 01. napjától

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a BudapestKörnyéke.hu, a LikeNews.hu, Kékvillogó.hu valamint a BalatonKörnyéke.hu hírportált kiadó és üzemeltető Like Company Kft. (székhely: 2161 Csomád, Levente utca 14/A, Cg. 0109181250, adószám: 24767482-2-13, bankszámlaszám: 11600006-00000000-65012772, törvényes képviselő: Jana Katalin ügyvezető igazgató

Hirdető nyilatkozik, hogy a szerződés részét képező ÁSZF-et és annak elengedhetetlen részét képező hirdetési díjakra vonatkozó mellékletét megismerte, azt a jelen szerződés megkötése során Szolgáltatóval megtárgyalta, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint kifejezetten lemond jelen ÁSZF megtámadásának jogáról.

1. Fogalmak

1.1. Szolgáltató: jogi személy, amely a Hirdetés közzétételére alkalmas eszközzel (reklámfelülettel) rendelkezik, ennek segítségével a Hirdetést megismerhetővé teszi, és a reklámfelületet értékesíti. Jelen ÁSZF vonatkozásában Szolgáltató a Like Company Kft.

1.2. Hirdető: akinek érdekében áll, hogy a Hirdetés közzétételre kerüljön, illetve aki a Hirdetést illetve annak közzétételét a Szolgáltatótól megrendeli ideértve a reklámozó megbízásából eljáró ügynökséget valamint más közvetítőt is.

1.3. Szponzorált tartalom (pr-cikk vagy támogatott tartalom): a Szolgáltató Médium felületén, bármilyen juttatásért, az audiovizuális tartalomban megjelenített olyan tartalom, amely a Hirdető érdekében álló ok miatt kerül közlésre. A Szponzorált tartalomban megjelenő információk valóságtartalmáért a megrendelő felel! Amennyiben harmadik fél bírósági vagy bármilyen jogi úton anyagi követeléssel lép fel a Szponzorált tartalomban szereplő információk alapján Szolgáltató felé, akkor Szolgáltató így keletkezett fizetési kötelezettségét a Megrendelő haladéktalanul megtéríti a Szolgáltatónak.

1.4. Médium: a Szolgáltató által üzemeltetett tartalomszolgáltatások és egyéb, Hirdetés megjelenítésére alkalmas felületeket tartalmazó termékek, ide értve, de nem kizárólagosan a budapestkornyeke.hu; kekvilliogo.hu; likenews.hu valamint a balatonkornyeke.hu weboldalakat, a táblagépre, okostelefonra és egyéb okos eszközre optimalizált applikációt.

1.5. Hirdetés: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

1.6. Reklámstatisztika: az online display felületek esetén a Gemius AdOcean adszervere által előállított, a hirdetések kreatívonkénti és megjelenési helyenkénti, megjelenés (ad view, AV), egyedi látogató (unique visitor, UV) és kattintás számát (click-through, CT) napi elosztásban rögzítő statisztika. Más esetekben a Szolgáltató és a Hirdető egyedi megállapodása szerinti statisztika.

1.7. Termékmegjelenítés: olyan kereskedelmi közlemény, amely terméket, szolgáltatást, ezek védjegyét vagy ezekre való utalást tartalmaz oly módon, hogy az – fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében – egy audiovizuális tartalomban és/ vagy a Szolgáltató Médiumaiban egyéb módon jelenik meg

1.8. Speciális hirdetés: speciálisnak minősül minden olyan Hirdetés, mely az Szolgáltatási árakban szereplő hirdetésektől eltér.

1.9.Szolgáltatási ár: a Hirdetés a Szolgáltató mindenkori Szolgáltatási árak táblázatában szereplő listaárának felárakkal növelt, kedvezményekkel és jutalékokkal csökkentett, ÁFA nélküli ára.

1.10. Teljesítés: a Hirdetés Szolgáltató általi szerződésszerű közzététele. A Teljesítés lehet részteljesítés, amennyiben a Hirdetés közzététele több hónapot is érint és/vagy kontingens megrendelés a szerződés tárgya.

2. Jogszabályi háttér

 1. Grtv.: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 2. Fttv.: A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. Törvény;
 3. Tpvt.: A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvény;
 4. Ekertv.: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 5. Szrtv.: A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény;
 6. Mttv.: A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény;
 7. Smtv.: A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény;
 8. Infotv.:  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 9. GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
 10. Ptk: A polgári törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény.

3. A megrendelés folyamata

3.1. A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt Hirdetéseket, az adott körülmények között a lehető legjobb technikai és esztétikai kivitelben jeleníti meg.

3.2. A Szponzorált tartalom (pr-cikk) a Szolgáltató és a Hirdető közötti megrendelés alapján kerül közzétételre. A Hirdető és a Szolgáltató közötti szerződést a megrendelés és jelen ÁSZF együttesen képezi. A megrendelés ellenértékének kifizetésével a Hirdető jelen ÁSZF tartalmát megismertnek és elfogadottnak tekinti.

3.3. A megrendelések létrejötte: a Szolgáltató ajánlati felhívására a Hirdető e-mailen megrendelési igényt juttat el a Szolgáltatóhoz, amelyben többek mellett Hirdető köteles megjelölni, hogy Szolgáltató melyik Médiumán, mennyi PR-cikket és/vagy egyéb hirdetést rendel meg. Hirdető megrendelési igényét a Szolgáltató e-mailen visszaigazolja, amennyiben az ajánlatban foglalt feltételek számára elfogadhatók. Az igény visszaigazolásával jön létre Felek között a megrendelés.

3.4. Szolgáltató előzetes kérésére Hirdetőnek a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően meg kell neveznie vállalkozását, székhelyét, valamint közölnie kell adószámát és bankszámlaszámát, kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét. Szolgáltató előre kérheti a Hirdetés témáját, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, a választott médiumokat, a választott felületeket, a megjelenés darabszámát, előzetesen egyeztetett időpontját és méretét, valamint az adott megrendeléshez a Szolgáltató által szükségesnek tartott további adatokat. Ügynökség esetén ügyfelének nevét, székhelyét, adószámát is meg kell neveznie. Amennyiben a Hirdető a fenti adatokat nem bocsátja rendelkezésre, úgy Szolgálató nem köteles a megrendelés visszaigazolás elkészítésére és így a szerződés megkötésére.

3.5. Hirdető a megrendeléskor köteles tájékoztatni Szolgáltatót arról. hogy a megrendelést saját nevében és javára vagy a Grtv. alapján harmadik személy reklámozó nevében és javára teszi meg. Ha Hirdető a megrendelést harmadik személy nevében és javára teszi meg és/vagy a szerződést harmadik személy nevében és javára köti, Szolgáltató – a Hirdető ellenkező tartalmú előzetes írásos (e-mail) nyilatkozatának hiányában – vélelmezi, hogy Hirdető a vele szerződött harmadik személytől kapott megbízása alapján jogosult a reklám közzétételére irányuló szerződésnek a harmadik személy nevében történő megkötésére, annak módosítására és a teljesítés elfogadására, jogosult továbbá a Szolgáltató szolgáltatásáról kiállított számla befogadására és egyben köteles annak kiegyenlítésére.

3.6. Hirdető tudomással rendelkezik arról, hogy a Grtv. értelmében az előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá eső termékekre vonatkozó Hirdetés csak akkor tehető közzé, ha a Hirdető nyilatkozatot tesz arról, hogy a reklámozandó termék/ szolgáltatás előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá esik-e, a vizsgálatot elvégezték-e és az alapján a termék forgalomba hozható-e, vagy arról, hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá. Hirdető kötelezi magát arra, hogy az erről szóló nyilatkozatot az megrendelési igénnyel egyidejűleg megteszi. A Szolgáltató mindaddig nem köteles közzétenni a Hirdetést, amíg a Hirdető nem tesz eleget nyilatkozattételi kötelezettségének. Amennyiben Hirdető elmulasztja a fenti nyilatkozat megtételét, a Hirdetés Szolgáltatási árával megegyező mértékű kötbér Szolgáltatónak való megfizetésére köteles 8 naptári napon belül.

3.7. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés teljesítésével összefüggésben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja alapján a szerződő felek rögzítik, hogy jogszerűnek fogadják el mindazon személyes adataiknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez a másik félnek, valamint a szerződő felek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

4. Reklámstatisztika

4.1. Display Hirdetés esetén Szolgáltató által használt hirdetés-kiszolgáló rendszer a Gemius AdOcean. A Szolgáltató a Gemius rendszerén a Hirdetés közzétételének megkezdése után nyomon tudja követni a megrendelés teljesülését.

4.2. A display kampányok Teljesítése szempontjából a Digitális Közönségmérési Tanács által mért és a dtk.hu weboldalon elérhető adatok az irányadók. A Hirdető a jelen ÁSZF aláírásával a Hirdető által a dtk.hu felületéről kinyert Reklámstatisztikát teljesítési igazolásként elfogadja.

4.3. Nem display típusú Hirdetés (pr-cikk esetén) a Szolgáltató, a Hirdetőnek elektronikus úton (e-mailben) elküldött számlán szereplő pr-cikkhez tartozó linket a megjelenítésének tényére utalva, mint teljesítési igazolás nyújtja, ezt Hirdető teljesítési gazolásnak elfogadja.

5. A Hirdetés közzététele

5.1. Hirdető kijelenti, hogy az általa közölt adatok és az átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti sem a Szolgáltató, sem harmadik természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait, nem ütközik a Grtv., az Fttv., vagy a Szrtv. általános és speciális reklámtilalmaiba és reklámkorlátozásaiba. Hirdető tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, vizuális, akusztikus és egyéb formában történő megjelenítéséért, a Hirdetésben közölt információk helytállóságáért és harmadik személyek jogainak a Hirdetés által történő megsértéséért teljes körű és kizárólagos felelősséggel tartozik. Hirdető felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított Hirdetések (fotók, videók, ábrák, grafikák, emblémák stb.) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad.

5.2. Hirdető a jelen ÁSZF elfogadásával vállalja a szerzői, reklám- és médiajogi, versenyjogi, fogyasztó és adatvédelmi, továbbá a polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott hirdetési anyagokkal kapcsolatban a Szolgáltatóra kiszabott bírságok és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését.

5.3. Amennyiben harmadik személy vagy hatóság a Szolgáltatónál a Hirdető tevékenységével vagy a Hirdetés tartalmával kapcsolatban kártérítési igényérvényesítéssel lép fel vagy eljárást indít, úgy a Hirdető köteles a Szolgáltatót a kártérítés és az azzal összefüggésben felmerült költségek alól mentesíteni, az eljárásba belépni, és az esetleges kiszabott szankciók, mint például bírságok alól Szolgáltatót mentesíteni és tevékenységéért jótállni.

5.4. A Hirdető ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól, mint a Hirdetés/elektronikus hirdetés közzétevőjétől a Grtv. és Fttv. szerint a reklámszolgáltatóval és a Hirdetés közzétevőjével egyetemlegesen fennálló felelősségéből és az Ekertv. szerint az elektronikus hirdetési szolgáltatóval és az elektronikus hirdetés közzétevőjével együtt fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott jogszabályok és jelen ÁSZF Hirdető általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.

5.5. A Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek mellett az elmaradt hasznot, a költségeket valamint a nem vagyoni kárt.

5.6. A Hirdető szavatol azért, hogy a Hirdetésben szereplő minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termék előzetes vizsgálatát elvégezték és az alapján a termék forgalomba hozható, illetve azért hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.

5.7. Hirdető kizárólagos felelőssége, hogy a Hirdetésben alkalmazott, a Szolgáltatótól független informatikai eszközök használata mindenben megfeleljen a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak és előírásoknak, különösen de nem kizárólagosan az Infotv., valamint a GDPR rendelkezéseinek.

5.8. A Hirdető tudomásul veszi, hogy Hirdetéseiben nem használhatja fel a Szolgáltató által képviselt Médium emblémáját, betűtípusát, tördelését és a Hirdetés nem keltheti az olvasóban azt a látszatot, mintha az adott Médium szerkesztősége által készített anyag lenne.

5.9. Ha a megfelelő időben leadott Hirdetés a Hirdetőn kívülálló okból nem jelenik meg, a Hirdető jogosult a Hirdetést a Szolgáltató útján egyeztetett más reklámfelületen, de a kampányidőszakon belül megjelentetni vagy – választása szerint – a szerződést írásban elektronikus úton (e-mailben) felmondani.

5.10. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Hirdetés vizuális és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthat. Szolgáltató ugyanakkor arra törekszik, hogy a Hirdetés reszponzív megjelenése biztosított legyen.

5.11. PR és natív jellegű tartalmat, termékelhelyezést stb. a Grtv., az Fttv., az Smtv., az Mttv., a Tpvt. alapján úgy kell közzétenni, hogy annak reklám jellege egyértelműen kiderüljön. Szolgáltató a reklámjelleg egyértelművé tétele céljából ezeket a tartalmakat megjelöli. A megjelenítendő PR cikket és az ahhoz tartozó legfeljebb egy darab egyenként 1201 x 676 pixel méretű fotót, mint hirdetési anyagot a Hirdető bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére. A hirdetési anyagért teljes körűen Hirdető felel. A PR cikk szerkesztőségi cikként történő közzététele nem kérhető. A Hirdető a PR-cikkben legfeljebb három (3) darab linket illetve legfeljebb egy (1) darab beágyazott tartalmat (embed) helyezhet el. A PR-cikk terjedelme legfeljebb tízezer (10.000) karakterből állhat, azzal, hogy a tízezer karaktert meghaladó hirdetési anyagért, Szolgáltató felárat számít fel.

5.12. A PR-cikk a megjelenést követően 15 naptári napig elérhető marad a Médium címlapján. A PR-cikk linkjét a Szolgáltató a Hirdetés Médiumon való első megjelenésétől kezdve 2 évig nyilvánosan elérhetővé, kereshetővé teszi. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, arra, hogy egyes esetekben indoklás nélkül eltávolíthatja Hirdető PR-cikkét, reklámját a felületeiről.

5.13. A PR tartalomban foglalt információ szabatos, egyértelműen megfogalmazott, kiegyensúlyozott, valós, tárgyilagos és elegendő mértékben teljes ahhoz, hogy a fogyasztó ki tudja alakítani saját véleményét a hirdetett áruról, szolgáltatásról. Az információ nem lehet félrevezető azáltal, hogy elferdít, hamis színben tűntet fel illetve túlzottan kihangsúlyoz vagy elhallgat tényeket.

5.14. A 10, 20, 30, 31 db-os kontingens megrendelésre esetén a jelen ÁSZF 5.11. pontja szerinti rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal hogy amennyiben a Hirdető érdekkörébe eső okból kifolyólag az új hirdetési anyag az anyagleadási határidőig Szolgáltatónak nem kerülne eljuttatásra, Szolgáltató automatikusan a korábban megjelent Hirdetést teszi közzé mindaddig, amíg az új hirdetési anyagot Hirdető – az anyagleadási határidőre tekintettel – részére át nem adja. Az anyagleadási határidőt Szolgáltató és Hirdető a megrendelés teljesítésének megkezdését megelőzően írásban (e-mailben) rögzíti.

5.15. A Hirdető a 10 db-os kontingens megrendelésre szóló szerződés esetén, a 10 db-os kontingenst a szerződés megkötésétől számított 60 naptári napon belül hívhatja le.

5.16. Szolgáltató a Médium felületein szponzorált tartalmat, így különösen a szponzor nevét és az általa megnevezni kívánt megjelölést a mindenkor hatályos jogszabályok szerint teszi közzé. A szponzorálás tényét a Szolgáltató a „szponzorált tartalom” vagy „támogatott tartalom” vagy „pr-cikk” szöveg elhelyezésével tünteti fel.

5.17. Szolgáltató a Médium felületein az audiovizuális tartalomban termékmegjelenítést a mindenkor hatályos jogszabályok szerint teszi közzé. A termék megjelenítése nem hívhat fel közvetlenül az áru megvásárlására vagy szolgáltatás igénybevételére illetve nem kaphat az audiovizuális tartalom tartalmából egyébként nem következő indokolatlan hangsúlyt lehet túlsúlyban a tartalomban, nem torzíthatja a tartalom eredeti mondanivalóját. A termékmegjelenítés tényét a Szolgáltató a „termékmegjelenítést tartalmaz” szöveg elhelyezésével tünteti fel.

5.18. Politikai hirdetés esetén a Szolgáltató „Fizetett politikai hirdetés” szöveg elhelyezésével jelöli meg a Hirdetést.

5.19. Lakópark, kaszinó és egyéb szerencsejáték, sportfogadás, valamint játék hirdetés esetén a jelen ÁSZF 5.11. pontja szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy ilyen hirdetést tartalmazó tartalom esetén a Szolgáltató a Szolgáltatási árakban meghatározott felárat számít fel.

5.20. Több Hirdetőnek ugyanazon hirdetésen belül történő megjelenése esetén Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási árakban meghatározott felárat felszámolni.

6. A Hirdetés visszautasítása

6.1. A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató felületein nem tehető közzé olyan Hirdetés, amely jogszabályba ütközik, sérti harmadik személy jogait, illetve károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz. Az ilyen jellegű, valamint a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint:

 • (a) a Szolgáltató arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető,
 • (b) a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sértő,
 • (c) technikai illetve terjedelmi okból nem teljesíthető, valamint
 • (d) a Szolgáltató saját felületeinek, közleményének megtévesztő látszatát keltő,
 • (e) illetékes hatóság által megalapozottan kifogásolt,
 • (f) jelen ÁSZF bármely pontját sértő Hirdetés nem tehető közzé.

6.2. A Szolgáltató a Hirdetés közzétételének feltételéül szabhatja, hogy a Hirdető a Grtv. alapján szerezze be az eljáró hatóság, illetve a bíróság jogerős határozatát arról, hogy a közzétételre szánt Hirdetés nem ütközik a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezésekbe. Ebben az esetben a jogerős határozat átadásáig a Szolgáltató még abban az esetben sem köteles közzétenni a Hirdetést, ha az egyedi megrendelés már létrejött. A Hirdető ezzel kapcsolatban semminemű kárigényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

7. Hirdetési díjak

7.1. A Szolgáltatónak a Szolgáltatási árak táblázata a ÁSZF melléklete tartalmazza a hirdetési listaárakat és a technikai adatokat. Ezt ide kattintva lehet elérni.

7.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az árait év közben megváltoztassa. A hirdetési árak megváltozása esetén a Szolgáltató az új árakat a változás hatálybalépésekor közzéteszi. A változások előtt kötött egyedi megrendelések esetén – a megjelenés idejétől függetlenül – Szolgáltató a megrendelés idején érvényes árakat alkalmazza.

8. Lemondás és módosítás

8.1. A már megrendelt Hirdetést a Hirdető jogosult a tervezett megjelenés előtt legkésőbb 20 nappal írásban (e-mailben), további jogkövetkezmények nélkül lemondani, a Hirdetéssel kapcsolatban későbbi megjelentetésre vonatkozó megrendelést benyújtani, vagy módosítani.

8.2. Lemondás és módosítás csak e-mailen történhet, melynek tudomásulvételét Szolgáltató minden esetben, írásban visszaigazolja. Az esetleges reklamáció alapja a visszaigazolás. Azon módosításokat, illetve lemondásokat, amelyek nem kerültek visszaigazolásra, el nem fogadottnak kell tekinteni, és az ebből fakadó esetleges károk a Hirdetőt terhelik.

8.3. A lemondási és módosítási határidő elteltét követően a megjelenés időpontjára vonatkozó módosítási igények teljesítését a Szolgáltató nem garantálja, de az iparági jó gyakorlatoknak megfelelően törekszik az ügyféligények kiszolgálására.

8.4. Amennyiben a módosítás már nem kivitelezhető, illetve a lemondás már nem fogadható el, a Szolgáltató a Hirdetést az eredeti megrendelés szerinti időpontban és tartalommal teszi közzé, vagy – a Hirdető kifejezett, írásbeli kérésére – a közzétételt mellőzi. A Hirdető ez esetben köteles a Hirdetés Szolgáltatási árának megfizetésére.

9. Fizetési feltételek

9.1. A Szolgáltató a teljesítés vagy részteljesítés után számlát állít ki a megrendelésben meghatározott díjról (vagy annak részteljesítés szerinti összegéről).

9.2. A hirdetési díjat a Hirdető a Szolgáltató által kiállított számla ellenében, banki átutalással, a számla kiállítási dátumához képest 5 naptári napon belül megfizetni, a Szolgáltató számláján megjelölt bankszámlaszámra. A számla akkor tekintendő kifizetettnek, amikor az azon megjelölt összeget a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul jóváírták.

9.3. Szolgáltató a Hirdető felé a számlákat – eltérő megállapodás hiányában – a Teljesítést követően állítja ki 5 naptári napos fizetési határidővel. Szolgáltató jogosult részteljesítés esetén is számlát kiállítani.

9.4. Késedelmes fizetés esetén a Hirdető a hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. Amennyiben Hirdető a Szolgáltató vagy megbízottjának felhívására nem teljesíti fizetési kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult a késedelmi kamat felszámítására, továbbá a Hirdetővel fennálló bármely, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződését azonnali hatályú felmondására vagy az esedékes megrendelések teljesítésének felfüggesztésére. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy számlakövetelését bármikor érvényesítse.

9.5. Szolgáltató jogosult saját döntése alapján előrefizetést kikötni egyes Hirdetők vagy megrendelések vonatkozásában.

9.6. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos bankköltségek, illetve az esetleges behajtási és perköltségek a Hirdetőt terhelik. Külföldi megrendelés esetén a külföldi és a belföldi bankköltség is a Hirdetőt terheli.

9.7. Számlával kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat, annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül írásban kell közölni. Ezen a határidőn túl reklamációnak nincs helye.

9.8. Amennyiben a Hirdetőnek a Szolgáltatóval, vagy a Szolgáltatóval szerződött bármely közvetítővel, ügynökséggel szemben ki nem egyenlített tartozása van, illetve ha a Hirdető ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult annak megfizetéséig az újabb megrendelés elfogadását megtagadni, illetve folyamatos megrendelés esetén a Hirdető további Hirdetéseinek átvételét felfüggeszteni, a közzétételt leállítani, visszautasítani, illetve a már létrejött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, vagy előrefizetést kikötni.

9.9. A jelen ÁSZF-ben meghatározott kötbér alapja minden esetben a Hirdetés Szolgáltatási ára. A Szolgáltató kötbérértesítő levélben terheli a kötbért a Hirdetőre 8 naptári napos fizetési határidővel. Esetleges behajtási eljárás során a szerződés tartozás-elismerésnek minősül, amely polgári peres eljárásban felhasználható.

10. Az Általános szerződési feltételek közlése és hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. december 1-től visszavonásig, illetve módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Jelen ÁSZF-nek a Hirdetővel való megismertetéséről a Szolgáltató azáltal gondoskodik, hogy arra a hirdetési visszaigazolásokban és/vagy a kiállított számlán hivatkozik. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a www.likecompany.hu weboldalon közzétételre kerül. Az ÁSZF mellékletét képező Like Company Kft aktuális pr-cikk árai elnevezésű mellékletet erre a linkre kattintva lehet elérni.